[HỌC BỔNG FACEBOOK VÀ GIẢI THƯỞNG EMERGING SCHOLAR NĂM 2018 – DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH]

0
437

Thông báo về chương trình Học bổng Facebook và Giải thưởng Emerging Scholar năm 2018 của Công ty Facebook:
– Chương trình Học bổng Facebook và Giải thưởng Emerging Scholar được thiết kế để khuyến khích và hỗ trợ các nghiên cứu sinh triển vọng, những người tham gia nghiên cứu sáng tạo có liên quan đến các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Máy tính.
– Hồ sơ dự tuyển sẽ được đánh giá dựa trên sức mạnh của vấn đề nghiên cứu của ứng viên, ấn phẩm và bài báo xuất bản, hai thư giới thiệu.
– Giá trị học bổng:
+ Học phí và lệ phí sẽ được chi trả cho mỗi năm học (tối đa hai năm/bốn học kỳ).
+ Trợ cấp $37.000 (thanh toán một lần trong mỗi năm học).
+ Phí hỗ trợ lên đến $5.000 tham dự các hội thảo.
+ Chi phí thăm trụ sở Facebook để tham dự Hội nghị Học bổng Thường niên.
– Tiêu chuẩn ứng tuyển:
+ Nghiên cứu sinh toàn thời gian đang thực hiện nghiên cứu tại một trường đại học được công nhận ở bất kỳ quốc gia nào.
+ Đề tài nghiên cứu phải phù hợp với các lĩnh vực có liên quan (xem thêm bên dưới).
+ Ứng viên phải hoàn tất thủ tục ghi danh trong năm học được trao học bổng.
+ Nghiên cứu sinh năm thứ nhất hoặc năm thứ hai phù hợp với tiêu chí của một nhóm thiểu số đại diện trong lĩnh vực công nghệ có thể được chọn để đánh giá cho Giải thưởng Emerging Scholar.
– Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
+ Bản tóm tắt nghiên cứu từ 1 đến 2 trang xác định rõ lĩnh vực tập trung, tầm quan trọng của lĩnh vực và khả năng áp dụng cho Facebook của nghiên cứu trong khoảng thời gian đánh giá giải thưởng (tham khảo các khu vực nghiên cứu bên dưới).
+ Lý lịch hoặc CV, có thông tin về email, điện thoại và địa chỉ gửi thư, và các khóa học áp dụng.
+ Hai thư giới thiệu được tải lên cùng với hồ sơ đăng ký. Vui lòng cung cấp địa chỉ email tham chiếu và một trong hai thư trên phải từ một cố vấn học tập tại trường đại học.
– Các lĩnh vực nghiên cứu được cấp Học bổng Facebook:
+ Applied Statistics.
+ AR/VR Photonics and Optics.
+ CommAI.
+ Computational Social Science.
+ Computer Vision.
+ Compute Storage and Efficiency.
+ Distributed Systems.
+ Economics and Computation.
+ Hardware and Software Infrastructure for Machine Learning.
+ Machine Learning.
+ Natural Language Processing.
+ Networking and Connectivity.
+ Programming Languages.
+ Security/Privacy.
+ Spoken Language Processing and Audio Classification.
+ UX/Instagram Well-being.
– Các lĩnh vực bên ngoài không được đề cập ở trên:
+ AR/VR.
+ Computational Photography & Intelligent Cameras.
+ Computer Vision.
+ Connectivity.
+ Data Science.
+ Economics & Computation.
+ Facebook AI Research.
+ Human Computer Interaction & UX.
+ Machine Learning.
+ Natural Language Processing & Speech.
+ Security & Privacy.
+ Systems & Networking.
– Giải thưởng Emerging Scholar được cấp cho các nhóm “Under-represented Minority” như sau: Black or African American, Hispanic or Latino, Native American or Alaskan Native, Native Hawaiian or Pacific Islander.
– Deadline: thời gian đăng ký bắt đầu từ 04/09/2018 12:00 AM PST và kết thúc vào ngày 12/10/2018 11:59 PM PST.
– Thông báo chính thức:
https://research.fb.com/programs/fellowship/