Vị trí Quản trị viên tập sự tại BASF – Tập đoàn hóa chất...

BASF là Tập đoàn Hóa chất Hàng đầu Thế giới. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm các loại hoá chất, chất...